ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อ่อนน้อมถ่อมตัว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อ่อนน้อมถ่อมตัว*, -อ่อนน้อมถ่อมตัว-

อ่อนน้อมถ่อมตัว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
อ่อนน้อมถ่อมตัว (v.) be modest See also: be humble, act modestly, act humbly Syn. ถ่อมตัว, นอบน้อมถ่อมตน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It is, my lady, your courage, your modesty and you are as you always were. Ever since you were a child.ความกล้าหาญ ความอ่อนน้อมถ่อมตัวของท่าน ข้าเคยเห็นมาตั้งแต่ครั้งท่านยังเด็ก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อ่อนน้อมถ่อมตัว
Back to top