ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อุบล

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อุบล*, -อุบล-

อุบล ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
อุบล (n.) lotus See also: Nelumbium speciosum Syn. ปทุม, บัว, ดอกบัว
อุบล (n.) water lily See also: lotus Syn. บงกช, บัวหลวง, บัวก้าน, นิลุบล, บัว, นิโลบล, สัตตบุษย์ Ops. ดอก
อุบลราชธานี (n.) Ubon Ratchathani Syn. จังหวัดอุบลราชธานี
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Galena กาลีนา แหล่ง - พบที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง แพร่ ตาก เพชรบูรณ์ สุโขทัย เลย สกลนคร นครพนม อุบลราชธานี กาญจนบุรี เพชรบุรี นครศรีธรรมราช และยะลา ประโยชน์ - เป็นสินแร่ตะกั่วและเงิน โลหะตะกั่วทำแบตเตอรี่ หุ้มสายเคเบิลใหญ่ ๆ ที่ฝังใต้ดิน ทำตะกั่วบัดกรี ลูกปืน โลหะตัวพิมพ์ [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
Ubol Ratchathani (n.) อุบลราชธานี
Ubol Ratchathani (n.) จังหวัดอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani University (ีีn.) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อุบล
Back to top