ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อุทกธรณีวิทยา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อุทกธรณีวิทยา*, -อุทกธรณีวิทยา-

อุทกธรณีวิทยา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
อุทกธรณีวิทยา (n.) hydrogeology

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อุทกธรณีวิทยา
Back to top