ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อึงอล

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อึงอล*, -อึงอล-

อึงอล ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
อึงอล (v.) be loud See also: be stentorian Syn. ดังลั่น Ops. เงียบ
อึงอล (adj.) loud See also: stentorian, uproarious Syn. ดังลั่น Ops. เงียบ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อึงอล
Back to top