ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อึงมี่

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อึงมี่*, -อึงมี่-

อึงมี่ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
อึงมี่ (adv.) noisily See also: clamorously, boisterously Syn. อื้ออึง Ops. เงียบ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อึงมี่
Back to top