ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อิ่มใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อิ่มใจ*, -อิ่มใจ-

อิ่มใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
อิ่มใจ (v.) be pleased See also: be delight, be glad Syn. อิ่มอกอิ่มใจ, ปลื้มใจ, สบายใจ, ภูมิใจ, ปีติยินดี
English-Thai: HOPE Dictionary
complacency(คัมเพล'เซินซี) n. ความอิ่มอกอิ่มใจ,ความพึงพอใจ., Syn. complacence
complacent(คัมเพล'เซินทฺ) adj. อิ่มอกอิ่มใจ,พึงพอใจ., Syn. satisfied,contented
contented(คันเทน'ทิด) adj. เป็นที่พอใจ,อิ่มอกอิ่มใจ,มักน้อย
elate(อิเลท') {elated,elating,elates} vt. ทำให้มีความสุขมาก,ทำให้ปีติยินดี,ทำให้ร่าเริง adj. ร่าเริง,ปีติยินดี,อิ่มอกอิ่มใจมาก, Syn. excite
elated(อิเล'ทิด) adj. มีความสุขมาก,ภูมิใจมาก,ปีติยินดี,อิ่มอกอิ่มใจมาก, See also: elatedness n.
elation(อิเล'เชิน) n. ความปลื้มปีติยินดี,ความภูมิใจ,อารมณ์ตื่นเต้นดีใจ,ความอิ่มอกอิ่มใจ
gloat(โกลท) vi.,n. (การ) มองด้วยความอิ่มใจมากหรือละโมบ., See also: gloater n. gloatingly adv.
sate(เซท) vt. ทำให้พอใจอย่างเต็มที่, ทำให้อิ่มแปล้, ทำให้อิ่มอกอิ่มใจ, ทำให้เบื่อหน่าย, กริยาช่อง 2 และ 3 ของ sit
satiate(เซ'ชีเอท) vt. ทำให้พอใจอย่างยิ่ง,ทำให้อิ่มแปล้,ทำให้น่าเบื่อ,ทำให้เอียน. adj. พอใจยิ่ง,อิ่มอกอิ่มใจ,เต็มอิ่ม, See also: satiation n., Syn. surfeit,satisfy,gratify,suffice
smug(สมัก) adj. เชื่อมั่นในตัวเอง,อิ่มอกอิ่มใจ,สบายใจ,ไม่ชอบการสังคม,ลื่น,เรียบร้อย., See also: smugly adv. smugness n., Syn. complacent
triumphant(ไทรอัม'เฟินทฺ) adj. มีชัยชนะ,ประสบความสำเร็จ,อิ่มอกอิ่มใจ,ดีเลิศ., See also: triumphantly adv., Syn. proud,exultant,victorious,winning
English-Thai: Nontri Dictionary
contented(adj) เป็นที่พึงพอใจ,เป็นที่สำราญใจ,เป็นที่จุใจ,อิ่มอกอิ่มใจ
gratify(vt) ทำให้พอใจ,ทำให้ถูกใจ,ทำให้อิ่มใจ,ทำให้ยินดี,ให้รางวัล
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
satiability (n.) ความอิ่มใจ
satiation (n.) ความอิ่มอกอิ่มใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Basking in the glory of you?อิ่มใจกับชัยชนะล่ะสิ
Gentlemen, it has been a privilege playing with you tonight.ท่านทั้งหลาย ผมรู้สึกอิ่มใจที่ได้บรรเลงกับท่านคืนนี้
(EXCLAIMING TRIUMPHANTLY)(EXCLAIMING อิ่มอกอิ่มใจ)
It's really not the greatest time for gloating.จริงหรือไม่ที่ว่าเวลาที่ดีที่สุด ที่จะอิ่มอกอิ่มใจ
BUT, UH, IT'S REALLY NOTHIN' SPECIAL.น่าอิ่มอกอิ่มใจ เนอะ?
You just robbed me of the opportunity to stumble upon the figurine and make the oh-so-satisfying journey from discovery to desire to possession.นายเพิ่งตัดโอกาส ที่ฉันจะบังเอิญเจอมันเอง แล้วอิ่มอกอิ่มใจจากการค้นพบ
Oh, did somebody say something about soothed tummies and souls?โอ้ ใครพูดอะไรเกี่ยวกับ อิ่มท้องอิ่มใจอะไรนะ?
Nice to have someone to believe in again.และท่านได้ส่งมา อิ่มใจที่มีคนให้ศรัทธาอีก
I assumed that you wanted candid truth-telling from your employees, but I realize now, you want the mindless nattering of complacent yes-men.ฉันนึกว่านายอยากให้ พนักงานพูดตรงไปตรงมากับนายได้ แต่ตอนนี้รู้ละ นายอยากให้อิ่มใจกับ
Don't gloat, but seriously, I mean, it's-- it's surprisingly real for something supposedly fake.อย่ามองด้วยความอิ่มใจ แต่ซี่เนียส ฉันหมายถึง มันคือ... มันเป็นอะไรที่หน้าประหลาดใจจิงๆสำหรับการทึกทักไปเอง
Could get used to that, you know.คำนี้มันอิ่มใจรู้มั้ย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อิ่มใจ
Back to top