ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อิดออด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อิดออด*, -อิดออด-

อิดออด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
อิดออด (adv.) reluctantly Syn. รีรอ, อิดๆ ออดๆ
อิดออด (v.) be reluctant See also: be disinclined Syn. รีรอ, อิดๆ ออดๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I live my life free of compromise and step into the shadow without complaint or regret.ชีวิตผมไม่มีคำว่าประนีประนอม... ... และพร้อมเผชิญความมืดทมิฬ โดยไม่อิดออดหรือเสียใจ
Jesus was way too good to wind up in a shower curtain, Sook.พระเจ้าไม่เคยอิดออดอยู่ในม่านฝักบัวหรอก ซุก
And exits March the second on the dotและต้องจากไปเมื่อมีนา ห้ามอิดออด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อิดออด
Back to top