ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อาเสี่ย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อาเสี่ย*, -อาเสี่ย-

อาเสี่ย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
อาเสี่ย (n.) rich Chinese merchant Syn. เสี่ย
English-Thai: HOPE Dictionary
bur(เบอร์) {burred,burring,burs} n. เปลือกผลไม้ที่เป็นหนาม,สิ่งเกาะติด,คนที่ยากจะสลัดให้หลุดไปได้,ก้างติดคอ,เสียงตัว "r" ในลำคอ,การพูดอยู่ในลำคอ vt. ขจัดเอาหนามออก,เอาเสี้ยนออก, Syn. rough
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I think he's a big player.ฉันว่าเขาต้องเป็นพวกอาเสี่ยแน่เลย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อาเสี่ย
Back to top