ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อารมณ์ของพระอรหันต์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อารมณ์ของพระอรหันต์*, -อารมณ์ของพระอรหันต์-

อารมณ์ของพระอรหันต์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
อารมณ์ของพระอรหันต์ (n.) grief in laws Syn. ธัมสังเวค

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อารมณ์ของพระอรหันต์
Back to top