ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อาบหน้า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อาบหน้า*, -อาบหน้า-

อาบหน้า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
อาบหน้า (v.) have a tearful face
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Warm blood splashed my face.เลือดอุ่นๆกระเซ็นอาบหน้า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อาบหน้า
Back to top