ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อัศวมุข

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อัศวมุข*, -อัศวมุข-

อัศวมุข ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
อัศวมุข (adj.) horse-faced

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อัศวมุข
Back to top