ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อัตราความเร็ว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อัตราความเร็ว*, -อัตราความเร็ว-

อัตราความเร็ว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
อัตราความเร็ว (n.) speed
English-Thai: HOPE Dictionary
anemograph(อะเนม' โมกราฟ) n. เครื่องวัดที่บันทึกอัตราความเร็วของลม -anemographic adj. (a recording aanemometer)
anemometer(แอนนีมอม' มิเทอะ) n. เครืองวัดอัตราความเร็วของลม (measuring the speed of the wind)
buffer(บัฟ'เฟอะ) {buffered,buffering,buffers} n. ตัวกันชน,สารที่สามารถทำให้ทั้งกรดและด่างเป็นกลาง,เครื่องขัดเงา,คนงานขัดเงา vt. ใส่ตัวทำให้กรดหรือด่างเป็นกลาง,ผ่อนคลาย,ปกป้อง,กันชน, Syn. cushion ที่พัก (ข้อมูล) กันชนบัฟเฟอร์ในกรณีที่อัตราความเร็วในการทำงานของอุปกรณ์บางอย่างมีความเร็วไม่เท่ากัน เป็นต้นว่า เครื่องพิมพ์และหน่วยประมวลผลซึ่งทำงานด้วยความเร็วที่แตกต่างกันมาก คอมพิวเตอร์ประมวลผลเสร็จแล้วจึงต้องส่งผลมารออยู่ที่บัฟเฟอร์ก่อน เพราะเครื่องพิมพ์จะใช้เวลามากกว่าในการพิมพ์ (พิมพ์ตามไม่ทัน) เราจะพบบ่อย ๆ ว่า แม้ว่าจะสั่งให้หยุดพิมพ์ แต่เครื่องพิมพ์จะไม่หยุดทันที ทั้งนี้เป็นเพราะมีข้อมูลที่คอมพิวเตอร์ส่งไปรออยู่ที่บัฟเฟอร์แล้ว เครื่องพิมพ์จะต้องพิมพ์จนหมดข้อมูลในบัฟเฟอร์นี้ จึงจะหยุด คอมพิวเตอร์นั้นจะมีที่พักข้อมูลทั้งเมื่อรับข้อมูลเข้าและเมื่อส่งข้อมูลออก อันที่จริง บัฟเฟอร์ก็เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยความจำนั่นเอง
computer(คัมพิว'เทอะ) n. เครื่องคอมพิวเตอร์,เครื่องคำนวณ,ผู้คำนวณ คณิตกรณ์หมายถึง อุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่ทำงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถจำข้อมูลและคำสั่งได้ ทำให้สามารถทำงานไปได้ โดยอัตโนมัติด้วยอัตราความเร็วที่สูงมาก ใช้ประโยชน์ในการคำนวณหรือการทำงานต่าง ๆ ได้เกือบทุกชนิด มี 3 ขนาด คือ ขนาดใหญ่ (main frame) ขนาดกลาง (mini computer) และขนาดเล็กที่กำลังได้รับความนิยมทั่วไปในขณะนี้ เรียกว่า ไมโครคอมพิวเตอร์ (micro computer) หรือ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (personal computer) ที่เรียกกันย่อ ๆ ว่า พีซี ปัจจุบัน การใช้ระบบเครือข่ายทำให้เราสามารถใช้คอมพิวเตอร์เป็นที่ค้นหาข้อมูลต่าง ๆ สื่อสารได้ นอกเหนือไปจากการใช้เพื่อการคำนวณตามวัตถุประสงค์ดั้งเดิมของผู้ประดิษฐ์
flatbed plotterพล็อตเตอร์แบบระนาบหมายถึงเครื่องวาดที่สามารถวาดบนแผ่นกระดาษที่วางแบน ๆ เรียบ ๆ ได้ ประกอบด้วยก้านซึ่งเคลื่อนที่ไปมาได้ มีหัววาดซึ่งอาจเป็นปากกา ดินสอ หรืออุปกรณืพิเศษอื่น ๆ ติดอยู่ ขนาดของกระดาษที่ใช้มีต่างกันตั้งแต่ 28x43 ซม. จนถึง 2.44x3.66 เมตร อัตราความเร็วของการวาดมีตั้งแต่ 15 ถึง 100 ซม. ต่อวินาที นิยมนำมาใช้วาดแผนที่ กราฟ หรือการแสดงภูมิอากาศ
rate(เรท) n. อัตรา,อัตราเปรียบเทียบ,อัตราค่าโดยสาร,อัตราความเร็ว,ค่าบรรทุก,ราคา,ทุน,ค่าใช้จ่าย,อัตราภาษีอากร,ค่าประกันภัย,ขั้น,ระดับ,ขนาด, -Phr. (at any rate ทุกกรณีอย่างน้อยที่สุดยังคง) vt. ประเมินค่า,ตีราคา,กะ,วางราคา,vi. มีค่า,ถูกประเมินค่า,มีตำแหน่งหรือขั้นสูงมาก,มีฐานะ vt. vi. ด่า ดุด่า ว่าด้วยความโกรธ
reductor(รีดัค'เทอะ) n. เครื่องลดความกดดันหรืออัตราความเร็ว,ตัวทำให้คืนสู่รูปหรือสภาพเดิม,=reducer (ดู)
speed(สพีด) {sped/speeded,speeding,speeds} n. ความเร็ว,ความรวดเร็ว,ความสำเร็จ,ความเจริญรุ่งเรือง. vt.,vi.เร่ง,กระตุ้น เร่งความเร็ว,ส่งเสริม,กระตุ้น,เร่งความเร็ว,ทำให้ประสบความสำเร็จ.,ไปด้วยความรวดเร็ว,ปรับอัตราความเร็ว,ประสบความสำเร็จ,เจริญรุ่งเรือง.
speedboatn. เรือยนต์ที่มีอัตราความเร็วสูง
tempo(เทม'โพ) n. จังหวะ,ทำนอง,ความเร็ว,อัตราความเร็ว,กระแสชีวิต,การเดินหมากรุกครั้งหนึ่ง ๆ ,รูปแบบของงาน pl. -tempos,tempi
output bufferบัฟเฟอร์ส่งออกในกรณีที่อัตราความเร็วในการทำงานของอุปกรณ์บางอย่างมีความเร็วไม่เท่ากัน เป็นต้นว่า เครื่องพิมพ์และหน่วยประมวลผลซึ่งทำงานด้วยความเร็วที่แตกต่างกันมาก คอมพิวเตอร์ประมวลผลเสร็จแล้วจึงต้องส่งผลมารออยู่ที่บัฟเฟอร์ก่อน เพราะเครื่องพิมพ์จะใช้เวลามากกว่าในการพิมพ์ (พิมพ์ตามไม่ทัน) เราจะพบบ่อย ๆ ว่า แม้ว่าจะสั่งให้หยุดพิมพ์ แต่เครื่องพิมพ์จะไม่หยุดทันที ทั้งนี้เป็นเพราะมีข้อมูลที่คอมพิวเตอร์ส่งไปรออยู่ที่บัฟเฟอร์แล้ว เครื่องพิมพ์จะต้องพิมพ์จนหมดข้อมูลในบัฟเฟอร์นี้ จึงจะหยุด อันที่จริง บัฟเฟอร์นั้นเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยความจำนั่นเอง
refresh rateอัตราการทำใหม่หมายถึง อัตราความเร็วที่เครื่องสามารถจะสร้างภาพใหม่ หลังจากที่ได้รับข้อมูลเพิ่มขึ้นหรือมีการแก้ไขเพิ่มเติม เมื่อมีการสร้างภาพใดภาพหนึ่งไปแล้ว หากมีการแก้ไขหรือย้าย จอภาพจะต้องสร้างภาพใหม่ทุกครั้ง ในการสร้างภาพใหม่นี้ ยิ่งทำได้เร็วเท่าใดยิ่งดี อัตราความช้า/เร็ว ของการสร้างภาพใหม่นี้ขึ้นกับคุณภาพของจอด้วย
time(ไทมฺ) n. เวลา,ช่วงเวลา,กะเวลา,โอกาส,สมัย,ยุค,กาล,ฤดูกาล,ครั้ง,ช่วง,อายุ,วันตาย,เท่า,จังหวะ,อัตราความเร็ว,เวลาพักผ่อน,อัตราค่าจ้างตามช่วงเวลา,สิทธิ,ระยะเวลาการตั้งครรภ์,adj. เกี่ยวกับเวลา,เกี่ยวกับระเบิดเวลา,ตั้งเวลา vt.,vi. จับเวลา,ตั้งเวลา,ควบคุมเวลา
velocity(วะลอส'ซิที) n. ความเร็ว,ความรวดเร็ว,อัตราความเร็ว, Syn. impetus,speed
English-Thai: Nontri Dictionary
tempo(n) จังหวะ,ดนตรี,ทำนอง,รูปแบบของงาน,กระแสชีวิต,อัตราความเร็ว
velocity(n) อัตราความเร็ว,ความรวดเร็ว,ฝีเท้า
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
rate (n.) อัตราความเร็ว See also: อัตราเร็ว, ความเร็ว Syn. speed, velocity
velocity (n.) อัตราความเร็ว
Mach number (n.) อัตราความเร็วของวัตถุต่อความเร็วของเสียง Syn. Mach
speed limit (n.) อัตราความเร็วรถยนต์ที่กำหนด
anemograph (n.) เครื่องวัดที่บันทึกอัตราความเร็วและทิศทางของลม
anemometer (n.) เครื่องวัดอัตราความเร็วของลม
schuss (vi.) เล่นสกีแล่นลงมาตรงๆเต็มอัตราความเร็ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The witness signatures -- the velocity, acceleration, and pressure both have exactly the same anomalies.ลายมือชื่อของพยาน อัตราความเร็ว ความเร่ง และแรงกด ทั้งคู่ต่างมีจุดผิดปกติแบบเดียวกัน
Velocity corrections are easy, but an angle change, that becomes a trig problem.อัตราความเร็วนั้นคำนวนง่าย แต่เมื่อองศาเปลี่ยน ยิ่งทำให้เป็นปัญหา
But, given the speed at which this object is moving, our chances of success are slim, at best.แต่ว่าด้วยอัตราความเร็ว ในการเคลื่อนที่ของวัตถุนี้ - โอกาสสำเร็จของเรา
Now, since that birth, the being has grown exponentially.คราวนี้หลังจากกำเนิดแล้ว สิ่งมีชีวิตเติบโตด้วยอัตราความเร็วสูง
Lieutenant, our relative velocity is too great.ผู้หมวด คุณต้องให้อัตราความเร็วสัมพันธ์กัน นั่นถึงจะดี
Produced medium-velocity spatter, average range.เกิดรอยเลือดกระจายตัว อัตราความเร็วปานกลาง, ทิศทางเสมอกัน
And without the barrel being rifled, the bullets would have very little velocity.และไม่มีลำกล้องปืนที่ตรงกับร่องเกลียว กระสุนต้องมีอัตราความเร็วมาก
I've calculated the Coriolis acceleration of the storm system.ฉันได้คำนวนค่าการขยายตัว.. และอัตราความเร็วของพายุแล้ว
At this rate, they've got less than a minuteด้วยอัตราความเร็วขนาดนี้ เราคงมีเวลาไม่เกินหนึ่งนาที
...so we put together a range of weapons which might fire ball bearings at a velocity congruent with the damage done to the inside of our victim's skull.เรานำอาวุธที่มีความเป็นไปได้ ซึ่งอาจยิงลูกปืน ในอัตราความเร็วที่สอดคล้องกับบาดแผลที่เกิดขึ้น
Fracture lines indicating high-velocity trauma.จากเส้นรอยแตกบ่งบอกได้ว่า มาจากแรงกระแทกที่มี อัตราความเร็วสูงมาก
Murder by something that approximates the speed, force and velocity of a potato.ถูกฆ่าโดยอะไรบางอย่าง ที่มีอัตราความเร็วใกล้เคียงกับ แรงและอัตราเร่งของมะเขือเทศ
With that rate of progress, where are they going to be in five years' time?ด้วยอัตราความเร็ว ในห้าปี รถพวกนี้จะไปอยู่ไหนล่ะ
The compressed air would give you enough velocity to penetrate skin.การอัดอากาศ จะทำให้มีอัตราความเร็วพอที่จะ ผ่านเข้าไปในผิวหนังได้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อัตราความเร็ว
Back to top