ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อังสตรอม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อังสตรอม*, -อังสตรอม-

อังสตรอม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
อังสตรอม (clas.) angstrom
English-Thai: HOPE Dictionary
a(เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
Angstrom unitหน่วยอังสตรอม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Angstromหน่วยแองสตรอม, อังสตรอม, แองสตรอม [การแพทย์]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อังสตรอม
Back to top