ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ออมชอม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ออมชอม*, -ออมชอม-

ออมชอม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ออมชอม (v.) compromise See also: make a concession Syn. ประนีประนอม, รอมชอม
English-Thai: Nontri Dictionary
compromise(n) การประนีประนอม,การยอมความ,การออมชอม,การอะลุ้มอล่วย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ออมชอม
Back to top