ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ออกเมล็ด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ออกเมล็ด*, -ออกเมล็ด-

ออกเมล็ด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ออกเมล็ด (v.) granulate See also: produce seed lower Syn. ออกดอกเป็นเมล็ด, แตกเมล็ด, ตกเมล็ด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ออกเมล็ด
Back to top