ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ออกอุบาย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ออกอุบาย*, -ออกอุบาย-

ออกอุบาย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ออกอุบาย (v.) contrive up See also: lay a plot, hatch up, plot, scheme Syn. วางแผน, วางอุบาย, คิดอุบาย
English-Thai: HOPE Dictionary
contrivance(คันไทร'เวินซฺ) n. สิ่งประดิษฐ์,โครงการ,อุบาย,เพทุบาย,การประดิษฐ์,การออกอุบาย,การออกแบบ, Syn. mechanism
contrive(คันไทรฟว') {contrived,contriving,contrives} vt. ประดิษฐ์,วางแผน,ออกอุบาย,ทำให้เกิดขึ้นโดยอุบายหรือสิ่งประดิษฐ์., See also: contrivable adj. ดูcontrive contriver n. ดูcontrive
contrived(คันไทรฟวดฺ') adj. ซึ่งวางแผนไว้,ซึ่งออกอุบายไว้,ซึ่งประดิษฐ์ขึ้น
scheme(สคีม) n. แผนผัง,แบบแผน,โครงการ,แผนการ,แผนลับ,กลเม็ด,ระบบการจัดการ,เพทุบาย,แผนร้าย,แผนภาพดวงดาว,แผนภาพอธิบาย,แผนจินตนาการ. vt.,vi. วางแผน,วางผัง,วางแบบแผน,วางโครงการ,ออกอุบาย,วางแผนร้าย, See also: schemer n., Syn. plan
trump(ทรัมพฺ) n. ไพ่ตัวคิง,แตร,เสียงแตร,บุคคลที่ดี,คนที่กล้าหาญ vt. เล่นไพ่ชนะด้วยการตีไพ่ตังคิงออก,ชนะ,เหนือกว่า,เป่าเสียงแตร trump up ประดิษฐ์ออกอุบาย,เสกสรรปั้นแต่ง,ทำพยานเท็จ.
trumped-up(ทรัพดฺ'อัพ) adj. ออกอุบาย,กุขึ้น, Syn. trumpet
English-Thai: Nontri Dictionary
contrive(vi,vt) ประดิษฐ์ขึ้น,ออกอุบาย,วางแผน,จัดแจง
manoeuvre(n) การซ้อมรบ,การจัดทำ,การออกอุบาย,การวางแผน
schemer(n) ผู้วางโครงการ,ผู้วางแผน,ผู้ออกอุบาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Except he tricked Givens into blowing himself up.ยกเว้นแต่เขาออกอุบาย ให้กิ๊ฟเว่นส์ระเบิดตัวเอง
"plotting my execution,"การออกอุบาย เรื่องประหารชีวิต
Trumped up the charges to enlist the entire US Marshal Service in helping him stalk his wife.กุข้อหาขึ้นเพื่่อออกอุบายให้ทางสำนักผู้ตรวจการ ช่วยตามหาภรรยาของเขา
I am very proud to tell you that last week, in a joint FBI/CBI sting operation of great complexity and danger,ผมภูมิใจมากที่จะบอกคุณว่า สัปดาห์ที่ผ่านมา FBI และ CBI ได้มีการ ออกอุบายเพื่อจับคนร้าย ซึ่งมีความซับซ้อนมากและเป็นอันตรายอย่างยิ่ง
It's also possible that this message is part of a ploy by the Dragon Queen to lure southern armies away from the lands they are currently defending to open those lands to easy conquest.มันเกือบเป็นไปได้ แม้แต่ข้อความนี้ ที่ราชินีมังกรได้ออกอุบาย ล่อลวงกองทัพจากทางใต้ให้เคลื่อนทัพออกไปจากดินแดนของตนเอง

ออกอุบาย ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
騙す[だます, damasu] Thai: ออกอุบายหลอกลวง English: to trick

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ออกอุบาย
Back to top