ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ออกยักษ์ออกโขน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ออกยักษ์ออกโขน*, -ออกยักษ์ออกโขน-

ออกยักษ์ออกโขน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ออกยักษ์ออกโขน (v.) jump noisily as in a masked play See also: act as a masked player or actor Syn. ออกโขน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ออกยักษ์ออกโขน
Back to top