ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ออกดอกเป็นเมล็ด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ออกดอกเป็นเมล็ด*, -ออกดอกเป็นเมล็ด-

ออกดอกเป็นเมล็ด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ออกดอกเป็นเมล็ด (v.) granulate See also: produce seed lower Syn. แตกเมล็ด, ตกเมล็ด, ออกเมล็ด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ออกดอกเป็นเมล็ด
Back to top