ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อย่างแจ่มแจ้ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อย่างแจ่มแจ้ง*, -อย่างแจ่มแจ้ง-

อย่างแจ่มแจ้ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
อย่างแจ่มแจ้ง (adv.) clearly Ops. อย่างคลุมเครือ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
...unequivocally, unbelievable ending in the history of the world!... อย่างแจ่มแจ้งตอนจบไม่น่าเชื่อ ในประวัติศาสตร์ของโลก!
You know that Fitzgerald thing... about an artist who's a man who has 2 opposing ideas in his head... and, you know, he believes in them both simultaneously?เพื่อเศรษฐกิจของแมสสาจูเสตต์ส เอง ต่อไปนี้จะย้อนคำถามไปในเรื่องของ ท่านวุฒิสมาชิกสแตฟฟอร์ด ผมตกลงอย่างเต็มที่จะให้เห็น อย่างแจ่มแจ้งในเรื่องของ อาร์แอนด์ดี
Listen, Jeremy is an idiot, and I know this with certainty because I was once a Jeremy.ฟังนะ เจอเรมี่น่ะมันงี่เง่า และผมก็รู้อย่างแจ่มแจ้งเลยแหละ เพราะครั้งหนึ่งผมก็เคยเป็นแบบเจอเรมี่
He had an epiphany during the retreat.เขาเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งช่วงสันโดษ
I can imagine.ผมเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งเลยล่ะ
They knew exactly what information to manipulate so that he looked guilty to the police.พวกเขารู้อย่างแจ่มแจ้งว่า ข้อมูลไหนที่จะดัดแปลง ให้ดูเหมือนพาวเวลล์เป็นคนผิด ในสายตาของตำรวจ
Well, you've made your feelings perfectly clear.ดี ฉันเข้าใจความรู้สึกเธออย่างแจ่มแจ้งเลย
I'm blessed with the gift of total clarity.ฉันมีความสุขกับของขวัญ ที่ทำให้รู้ได้อย่างแจ่มแจ้ง
And he would have explained it to me in very clear terms, because I get confused sometimes.และคงอธิบายให้ฟังอย่างแจ่มแจ้ง เพราะบางครั้งฉันก็สับสน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อย่างแจ่มแจ้ง
Back to top