ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อย่างเที่ยงตรง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อย่างเที่ยงตรง*, -อย่างเที่ยงตรง-

อย่างเที่ยงตรง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
อย่างเที่ยงตรง (adv.) accurately See also: exactly Ops. อย่างเลือนลาง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
quantitate (vt.) วัดปริมาณอย่างเที่ยงตรง See also: กำหนดจำนวนอย่างแม่นยำ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If you want my open and honest and direct opinion, the best man for this job is a man by the name of chuck Bartowski.ถ้าจะให้ผมออกความเห็นอย่างเที่ยงตรง ตำแหน่งนี้ ไม่มีใครเหมาะสมเท่าชัคอีกแล้ว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อย่างเที่ยงตรง
Back to top