ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อย่างเต็มความสามารถ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อย่างเต็มความสามารถ*, -อย่างเต็มความสามารถ-

อย่างเต็มความสามารถ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
อย่างเต็มความสามารถ (adv.) with one´s full effort Syn. อย่างเต็มกำลัง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But I can assure you, we here at the Hanniger Mines... are doing everything... in our power to get them out alive.และจะทำทุกอย่าง อย่างเต็มความสามารถ ที่จะช่วยเหลือผู้ที่รอดชีวิต ขอให้สงบสติอารมณ์ด้วย, พี่น้องทั้งหลาย! ขอให้การสืบสวนเป็นไปได้ตามปกติ
Find the cup you shouldค้นหาถ้วยอัคนีอย่างเต็มความสามารถ
No one will claim you did not investigate to the best of your abilities.ไม่มีใครว่าคุณเลยนะว่าคุณไม่ได้ทำการสืบสวน อย่างเต็มความสามารถน่ะ
Rick, we're gonna do everything we can, okay?ริค พวกเราจะทำทุกอย่างเต็มความสามารถ,ตกลงไหม
And to the best of my ability,และจะทำอย่างเต็มความสามารถ
They even give it physical and emotional comfort by intensely grooming it.ทำได้แม้กระทั่งให้ความสบาย ทั้งทางกายและทางใจ โดยการมอบให้อย่างเต็มความสามารถ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อย่างเต็มความสามารถ
Back to top