ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อย่างเต็มกำลัง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อย่างเต็มกำลัง*, -อย่างเต็มกำลัง-

อย่างเต็มกำลัง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
อย่างเต็มกำลัง (adv.) with one´s full effort Syn. อย่างเต็มความสามารถ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The RAF continues to give all the support in its power... to the Allied armies in northeastern France and Belgium.ส่วนกองทัพอากาศ พร้อมที่จะให้ความสนับสนุนอย่างเต็มกำลัง เพื่อหนุนกองทัพพันธมิตรในทางตะวันออกเฉียงเหนือของ ฝรั่งเศส และ เบลเยี่ยม ทางรถไฟ และท้องถนนต่างๆ
It's okay to run away if you run with full speed.มันก็ไม่แย่ที่จะวิ่งหนี ถ้าคุณวิ่งอย่างเต็มกำลัง
With all due respect,agent Harris,ฉันปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลัง
Would you trust his life to a complete stranger?ฉันจะทำทุกอย่างเต็มกำลัง เพื่อปกป้องเขา
Focus on the words as hard as you can.เพ่งไปที่คำพูดนั่น อย่างเต็มกำลัง]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อย่างเต็มกำลัง
Back to top