ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อย่างมั่นคงถาวร

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อย่างมั่นคงถาวร*, -อย่างมั่นคงถาวร-

อย่างมั่นคงถาวร ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
อย่างมั่นคงถาวร (adv.) stably See also: steadily Syn. อย่างถาวร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Sam Crow is a leader in perpetuating civic reform.Sam Crow เป็นผู้นำ การเปลี่ยนแปลงพลเมืองอย่างมั่นคงถาวร
I'm talking about creating a temporary problem that allows you to flush out the permanent one.ผมพูดเกี่ยวกับการสร้างปัญหาชั่วคราว นั่นช่วยให้คุณล้าง คนพวกนั้นออกไปอย่างมั่นคงถาวร

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อย่างมั่นคงถาวร
Back to top