ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อย่างครบถ้วน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อย่างครบถ้วน*, -อย่างครบถ้วน-

อย่างครบถ้วน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
อย่างครบถ้วน (adv.) completely See also: entirely Syn. อย่างสมบูรณ์
English-Thai: Nontri Dictionary
absolutely(adv) โดยสมบูรณ์,อย่างครบถ้วน,อย่างแน่นอน
completely(adv) อย่างสมบูรณ์,อย่างพร้อมมูล,อย่างครบถ้วน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
workup (n.) การตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์อย่างครบถ้วน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I realise I am not entirely human.ผมรู้ตัวดีว่า ไม่ได้เป็นมนุษย์อย่างครบถ้วน
We have a nursery that is completely...เราจองเนอร์สเซอรรี่แล้ว ทุกอย่างครบถ้วน
You were, absolutely. Thank you.คุณช่วยอย่างครบถ้วนเลยทีเดียว ขอบคุณครับ
They're fully aware of what they do and the consequences of those actions.พวกเขารู้ตัวเองดีอย่างครบถ้วน ว่าพวกเขากำลังทำอะไรอยู่ และผลที่ตามมา ของการกระทำเหล่านั้น
No. I talked to a psychiatrist at the prison. He's completely rehabilitated.ฉันคุยกับจิตแพทย์ในนั้นเเล้ว ซีริลน่ะ เขาได้รับการบำบัดอย่างครบถ้วนเเล้วนะ.
The retention of data that hadn't been wiped overloaded their decision-making apparatus, eventually causing a system failure that allowed for override of their primary rule set.ไม่ได้ถูกรีเซ็ตอย่างครบถ้วน ข้อมูลที่ถูกเก็บรักษาเอาไว้ ไม่ได้รับการลบทิ้ง ทำให้ส่วนควบคุมการตัดสินใจทำงานมากเกินไป

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อย่างครบถ้วน
Back to top