ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อยาก(รับประทานอาหาร)

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อยาก(รับประทานอาหาร)*, -อยาก(รับประทานอาหาร)-

อยาก(รับประทานอาหาร) ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
อยาก(รับประทานอาหาร) (v.) crave Syn. อยากดื่ม (เหล้า)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อยาก(รับประทานอาหาร)
Back to top