ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อมิตร

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อมิตร*, -อมิตร-

อมิตร ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We are going for a friendly walk with the police down by the river.พวกเราจะไปเดินเล่นที่คือมิตร กับตำรวจลงแม่น้ำ โอดูที่ว่า
Just some pointers. You know, for old time's sake. Why?สอนข้าฝึกทีเถอะ ช่วยแนะนำเพื่อมิตรภาพเก่าก่อน
I hope, for our friendship, this is who I want it to be.หวังว่าคงจะเป็นคนที่ฉันหวังไว้นะ เพื่อมิตรภาพของเรา
Iove is friendship on fire.ความรัก คือมิตรภาพที่เร่าร้อน
Captain Kuribayashi, please accept this as a token of our friendship...this 1911 Colt .45ท่านผู้กอง คูริบายาชิ กรุณารับของที่ระลึก .. เพื่อมิตรภาพระหว่างกัน
You can't understand love or friendship.แกไม่เคยรู้จักความรักหรือมิตรภาพเลย
My enemy's enemy is a friend. Come here, my friend.ดี ศัตรูของศัตรูก็คือมิตร
You betrayed that friendship. I did as you asked!เจ้าทรยศต่อมิตรภาพนั่น ข้าทำตามที่ท่านขอ
I did it as a peace offering between us so we may finally draw a line beneath everything.ข้าทำไป เพื่อมิตรภาพระหว่างเรา ฉะนั้น ได้โปรดลืมเรื่องในอดีตไปซะ
"An Explorer is a friend to all, be it plants or fish or tiny mole.""นักสำรวจคือมิตรของทุกคน ไม่ว่าพืชหรือสัตว์"
To friendship. Hear,hear. To friendship.เพื่อมิตรภาพ ใช่ เพื่อมิตรภาพ
I'm assuming they don't carry words like "friend" or "friendship", do you?ฉันคิดว่าพวกเขาไม่สนใจคำว่าเพื่อน หรือมิตรภาพนักหรอกใช่มั้ย
If you had to choose between love and friendship, what would you do?ความรักหรือมิตรภาพ ถ้าต้องเลือกอันนึงจะเลือกกอันไหน
The one person I may hate more than you? It's not an alliance.มันไม่ใช่พันธมิตร มันคือมิตรภาพ
Maybe it's to hold a secret for a friend.บางทีก็ต้องเก็บความลับ เพื่อมิตรภาพ
Then... for old times' sake?งั้น…เพื่อมิตรภาพเก่าๆ
Enemy of my enemy is my friend, kind of thing.ศัตรูของศัตรูคือมิตร ประมาณนั้น
They're temporary, but how we feel about you, our friendship...แต่สิ่งที่เราคิดกับเธอ ก็คือมิตรภาพของเรา
They're just really worried if you and I, you know, see each other that it's somehow gonna affect your friendship with them.พวกเขาจะเป็นกังวลน่ะ ถ้าหากคุณกับฉันคบหากัน มันอาจจะส่งผลกระทบต่อมิตรภาพ ระหว่างคุณกับพวกเขา
Knowing that we are both adults, and if it doesn't work out, it doesn't have to impact our professional friendship.เราสองคนก็เป็นผู้ใหญ่แล้ว ถ้าเกิดมันไปด้วยกันไม่ได้ ก็จะไม่กระทบต่อมิตรภาพแบบมืออาชีพของเรา
I am not your enemy, I am your friend.ข้าไม่ใช่ศัตรู ข้าคือมิตรของท่าน
♪ If not for friendship of a tribe... ♪โ™ช ถ้าไม่ใช่เพื่อมิตรภาพในชนเผ่า โ™ช
♪ If not for friendship of a tribe ♪โช ถ้าไม่ใช่เพื่อมิตรภาพในชนเผ่า โ™ช
We're united by a common enemy, remember?ทำไม? ศัตรูของศัตรูก็คือมิตร นายจำไม่ได้รึไง?
That was not violence, that was friendship love.นั่นมันไม่ใช่ความรุนแรง มันคือมิตรภาพของความรัก
I should have known our daring rescue of Elizabeth wouldn't buy lasting goodwill with the suit.ฉันควรจะได้รู้หรือเนี่ยว่าความกล้าหาญในการช่วยเอลิซาเบ็ธของเรา ไม่อาจจะซื้อมิตรไมตรีอันยาวนานคืนจากคุณสูทได้
"enemy of my enemy is my friend" thing feels kind of like a demon deal."ศัตรูของศัตรูคือมิตร" ไม่ต่างอะไรกับทำสัญญากับปิศาจ
So, you'll be assisting the baseball coach every day after school...เพราะที่เห็นได้คือมิตรภาพไม่มีอะไรเลยนอกจากคำโกหก
One blast for friends, two for foes.หนึ่งคราคือมิตรสหาย สองคราคือไพรี
It has nothing to do with how I feel about you as a friend or our friendship.มันไม่เกี่ยวกับ ความรู้สึกที่ฉันมีต่อเธอ ในฐานะเพื่อน หรือมิตรภาพของเรา
Now what we have, I consider a friendship.สิ่งที่เรามีตอนนี้ ผมคิดว่ามันคือมิตรภาพนะ
And most importantly, while he's fighting for greed, we're fighting for friendship, which means we can't lose, okay?และที่สำคัญที่สุด ขณะที่เขากำลังสู้เพื่อความโลภ เรากำลังสู้เพื่อมิตรภาพ ซึ่งแปลว่าเราไม่มีทางแพ้ โอเค๊?
When the bond stood only as hate.เมื่อมิตรภาพของเราอยู่บนพื้นฐานของความเกลียดชัง
Please, these are just small tokens of our friendship.ได้โปรด พวกนี้ก็แค่ของขวัญเพื่อมิตรภาพของเรา
Okay but we don't put anyone above our friendship.โอเค แต่เราไม่ได้ให้ใครอยู่เหนือมิตรภาพของเรา
Let me offer you a little drink of friendship.งั้นผมขอรินเหล้าให้คุณ... เพื่อมิตรภาพ
The asylum doctor's greatest ally.หมอในโรงพยาบาลบ้าคือมิตรที่ดีที่สุด
The enemy of my enemy is my friend, right?ศัตรูของศัตรู คือมิตร ถูกมั้ย?
I have come to value the concord I found with my fellow detainees.ฉันต้องนับถือมิตรภาพ ที่มีในหมู่เพื่อนผู้ถูกจองจำ
Here at Cape Canaveral the countdown has resumed as Colonel John Glenn is now aboard Friendship 7, high above the Atlas rocket on Pad 14.หน่วย เคปคาแนเฟอรล และนับ ถอยหลังได้กลับมา ขณะที่พันเอกจอห์นเกล็น คือตอนนี้เรือมิตรภาพ 7 สูงเหนือ จรวด แอทแลส บนแพน 14

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อมิตร
Back to top