ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อนุมาตรา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อนุมาตรา*, -อนุมาตรา-

อนุมาตรา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
อนุมาตรา (n.) subsection
English-Thai: Nontri Dictionary
clause(n) อนุประโยค,อนุมาตรา,มาตรา,ข้อย่อย,ประโยค
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I don't care what you do to me.อนุมาตราสาม สี่ และห้า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อนุมาตรา
Back to top