ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อนุภรรยา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อนุภรรยา*, -อนุภรรยา-

อนุภรรยา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
อนุภรรยา (n.) minor wife Syn. เมียน้อย
English-Thai: HOPE Dictionary
concubine(คอง'คิวไบน์) n. หญิงที่อยู่กินกับผู้ชายโดยไม่ได้สมรส,อนุภรรยา,เมียน้อย,นางบำเรอ, See also: concubinage n. ดูconcubine concubinage n. ดูconcubine
harem(แฮ'เรม) n. พระราชวังหลัง,พวกนางสนมหรือนางบำเรอ,ภรรยาและอนุภรรยา, Syn. haram,hareem
English-Thai: Nontri Dictionary
concubine(n) เมียน้อย,นางสนม,นางบำเรอ,อนุภรรยา,ภรรยาลับ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
As in mistress Olivia?เป็นอนุภรรยาโอลิเวียหรอ?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อนุภรรยา
Back to top