ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

องค์ประชุม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *องค์ประชุม*, -องค์ประชุม-

องค์ประชุม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
องค์ประชุม (n.) quorum
English-Thai: HOPE Dictionary
quorum(ควอ'รัม) n. องค์ประกอบ,องค์ประชุม,จำนวนบุคคลที่กฎหมายกำหนด
English-Thai: Nontri Dictionary
quorum(n) องค์ประชุม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
quorumองค์ประชุม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
quorumองค์ประชุม [การทูต]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Don't you, young man try to teach this assemblage the role of the Deity.อย่าดีกว่าพ่อหนุ่ม อย่าพยายามสอนองค์ประชุมนี้ ถึงหน้าที่พระองค์ท่าน
Hardly a quorum, if you ask me.ไม่เป็นองค์ประชุม ถ้านายถามฉัน
This meeting has been called to order. Pray proceed.มากันครบองค์ประชุมแล้ว เชิญเริ่มได้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า องค์ประชุม
Back to top