ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

องค์ประกอบพื้นฐาน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *องค์ประกอบพื้นฐาน*, -องค์ประกอบพื้นฐาน-

องค์ประกอบพื้นฐาน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
องค์ประกอบพื้นฐาน (n.) basic element Syn. ส่วนประกอบพื้นฐาน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now, the uranium was a common ingredient in the glaze on these gnomes until the Second World War, when all production of the red Fiestaware gnome was halted.เอาล่ะ ยูเรเนี่ยมคือ องค์ประกอบพื้นฐาน ที่ใช้ในเคลือบเงาตัวโนมพวกนี้ จนกระทั้งมาถึงตอน สงครามโลกครั้งที่ 2 ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนี้ที่เป็น เครื่องเคลือบแก้วแบบตัวโนม ได้ยุติการผลิตลงไป
To accentuate basic elements, we will focus on classic military inspiration.เพื่อเน้นองค์ประกอบพื้นฐาน เราจึงเน้นความคลาสสิคของเครื่องแบบทหาร
In Ionian cities and towns like Miletus, in what is now Turkey, the most fundamental elements of the way we live now first appeared.ในเมืองโยนกและเมืองเช่น มิลีทัสในตอนนี้คืออะไรตุรกี, องค์ประกอบพื้นฐานที่สุด วิธีการที่เรามีชีวิตอยู่ใน ขณะนี้ปรากฏตัวครั้งแรก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า องค์ประกอบพื้นฐาน
Back to top