ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย*, -องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย-

องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (n.) Telephone Organization of Thailand Syn. ทศท.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
Back to top