ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย*, -องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย-

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (n.) Dairy Farming Promotion Organization of Thailand See also: DPO

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
Back to top