ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน*, -องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน-

องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (n.) International Organization for Standardization See also: ISO Syn. ไอโซ
English-Thai: HOPE Dictionary
international organizatioISO องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐานใช้ตัวย่อว่า ISO (อ่านว่า ไอเอสโอ) มีหน้าที่กำหนดมาตรฐานสำหรับอุตสาหกรรมทุกประเภท เป็นต้นว่า ภาษาปาสกาล, ภาษา Prolog
isoInternational Organization for Standardizationองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐานใช้ตัวย่อว่า ISO (อ่านว่า ไอเอสโอ) มีหน้าที่กำหนดมาตรฐานสำหรับอุตสาหกรรมทุกประเภท เป็นต้นว่า ภาษาปาสกาล, ภาษา Prolog
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
ISO (International Organization for Standardization)ไอโซ (องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน
Back to top