ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น*, -องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น-

องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (n.) JICA See also: Japan International Co-operation Agency

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น
Back to top