ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ห้องแถว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ห้องแถว*, -ห้องแถว-

ห้องแถว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ห้องแถว (n.) row house Syn. เรือนแถว, ตึกแถว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A row house in Dupont Circle. Wow.ห้องแถวในดูปองท์ ว้าว
"The church was up the block and around the corner upon the 3 train.โบสถ์เป๊นห้องแถวตังอยู่มุมถนน ข่างท้างรถไฟ้
E-mails mention low-level busts -- neighborhood labs, local dealers.พวกอีเมล์แจ้งเบาะแส พวกค้ายาระดับล่าง ห้องแล็บตามห้องแถว ผู้ซื้อย่านชุมชน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ห้องแถว
Back to top