ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ห้องปฏิบัติการวิจัย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ห้องปฏิบัติการวิจัย*, -ห้องปฏิบัติการวิจัย-

ห้องปฏิบัติการวิจัย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ห้องปฏิบัติการวิจัย (n.) laboratory
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Research lab?ห้องปฏิบัติการวิจัย?
Our reports indicate that a scientist at a research laboratory gave these apes an experimental intelligence drug.รายงานของเราระบุว่า นักวิทยาศาสตร์ที่ห้องปฏิบัติการวิจัย ให้ลิงเหล่านี้ทดลอง ยาเสพติดปัญญา.
You also signed a contract regarding all research lab l.P.นอกจากนี้คุณยังลงนามในสัญญาที่ เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการวิจัย ไอพี ทั้งหมด
In the 1930's, the American physicist E. O. Hulbert at the Naval Research Laboratory confirmed that result.ในช่วงทศวรรษที่ 1930 นัก ฟิสิกส์ชาวอเมริกัน อืโอฮัลเบอท, ที่กองทัพเรือห้องปฏิบัติการวิจัย ได้รับการยืนยันผลว่า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ห้องปฏิบัติการวิจัย
Back to top