ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ห่วงหน้าห่วงหลัง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ห่วงหน้าห่วงหลัง*, -ห่วงหน้าห่วงหลัง-

ห่วงหน้าห่วงหลัง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ห่วงหน้าห่วงหลัง (v.) worry See also: be anxious, feel anxiety Syn. ห่วงหน้าพะวงหลัง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ห่วงหน้าห่วงหลัง
Back to top