ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หาบเร่

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หาบเร่*, -หาบเร่-

หาบเร่ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หาบเร่ (n.) peddler See also: hawker Syn. คนหาบเร่
English-Thai: Nontri Dictionary
chapman(n) พ่อค้าหาบเร่
hawker(n) คนหาบเร่,คนเร่ขายของ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หาบเร่
Back to top