ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หัสดี

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หัสดี*, -หัสดี-

หัสดี ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หัสดี (n.) elephant Syn. ช้าง, กริน, กรี, กเรณู, คช, คชสาร, คชา, คชาชาติ, เจ่ง, ดมไร, ดำรี, ดำไร, ทวิรท, ทวิป, มาตังค์, สาง, สาร, หัตถี, หัสดิน, ไอยรา
หัสดี (n.) elephant Syn. ช้าง, กริน, กรี, กเรณู, คช, คชสาร, คชา, คชาชาติ, เจ่ง, ดมไร, ดำรี, ดำไร, ทวิรท, ทวิป, มาตังค์, สาง, สาร, หัตถี, หัสดิน, ไอยรา
หัสดี (n.) elephant Syn. ช้าง, หัตถี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We need to get the best decryption people we have.เราต้องการที่จะรับ คนถอดรหัสดีที่สุดที่เรามี
How much can you tell us about it by decoding its DNA?คุณบอกอะไรได้บ้าง จากการถอดรหัสดีเอ็นเอของมัน ?
Geneticists are gonna be studying this code for generations.นักพันธุศาสตร์ต้องใช้เวลาศึกษา รหัสดีเอ็นเอนี้ไปหลายชั่วอายุคน
This code is the property of the US government.หัสดีเอ็นเอนี้เป็น สมบัติของรัฐบาลสหรัฐ
Shall we say... 8:00 P.M. on Thursday?งั้นเอาเป็นว่าเรา... สองทุ่มคืนวันพฤหัสดีมั้ย?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หัสดี
Back to top