ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หัสดิน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หัสดิน*, -หัสดิน-

หัสดิน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หัสดิน (n.) elephant Syn. ช้าง, หัตถี, หัสดี

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หัสดิน
Back to top