ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หัวแถว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หัวแถว*, -หัวแถว-

หัวแถว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หัวแถว (n.) front/head of the line Syn. แนวหน้า Ops. หางแถว, ปลายแถว
English-Thai: Nontri Dictionary
forefront(n) สิ่งที่อยู่หน้าสุด,หัวแถว,ตอนหน้า,แถวหน้า,ส่วนหน้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Ask him. I need a head start. Sorry.ถามเขา ฉันอยากได้ หัวแถว เสียใจด้วย
Well, top of his class at Harvard.หัวแถวของห้องตอนอยู่ฮาเวิร์ด
Deep down, everyone wants to believe they could be hard-core.ลึกลงไปนั้น ทุกคนต้องการเชื่อว่า พวกเขาสามารถเป็นหัวแถวได้
But being hard-core isn't just about being tough.แต่การก้าวไปเป็นหัวแถวนั้น ไม่ใช่แค่เรื่องที่คิดจะเป็น
Must be hard being new at school even under the best of circumstances.คงอึดอัดอยู่บ้างสำหรับที่เรียนใหม่ โดยเฉพาะกับโรงเรียนระดับหัวแถว
A first rate soldier but told to be gone maniac.เปนพวกหัวแถว จะเรียกวาพวกบากได
No one too extreme. Picture somewhere in between Osama and Oprah.ไม่เอาพวกหัวแถวที่มีรูปหราตามทีวี
Topple the one at the front of the line. Hmm.ต้องล้มอันที่อยู่หัวแถวก่อน
There you went,right to the front of the line,And everyone was saying,เมื่อคุณมาถึง พร้อมกับสาวๆที่ห้อมล้อมคุณ เมื่อคุณไปถึงหัวแถว
But it's a long way back to the top.แต่ยังอีกไกล กว่าจะไปถึงหัวแถว
I take the credit card to the guy behind the counter... and hold our spot in line.ฉันเป็นคนรูดบัตรเครติด ชำระเงินให้กับคนด้านหลังเคาน์เตอร์ และจองคิวหัวแถว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หัวแถว
Back to top