ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หัวหน้าฝูง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หัวหน้าฝูง*, -หัวหน้าฝูง-

หัวหน้าฝูง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หัวหน้าฝูง (n.) chief of a herd of animals Syn. จ่าฝูง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The pack's too strong.หัวหน้าฝูงแข็งแรงมาก.
Don't underestimate a pack leader's influence.อย่าประเิมินอิทธิพลของหัวหน้าฝูงต่ำไป
It's unlikely this member is privy to the pack leader's ultimate agenda.มันไม่เหมือนว่าสมาชิกคนนี้ สนิทใจกับแผนการขั้นสุดท้ายของหัวหน้าฝูง
He was our Packmaster in Shreveport.เขาเคยเป็นหัวหน้าฝูง ที่เชริฟพอร์ด
Guess we got a new Packmaster.เดาว่าเราได้ หัวหน้าฝูงคนใหม่แล้ว
We got a new Packmaster now.เรามีหัวหน้าฝูง คนใหม่แล้วตอนนี้
We got a new Packmaster- me.เรามีหัวหน้าฝูงใหม่แล้ว ฉันเอง
I accept the role of master of this pack.ฉันยอมรับกฏของหัวหน้าฝูง
You gotta have a second before you can challenge the master.นายต้องมีรองหัวหน้าก่อน ถึงจะท้าสู้กับหัวหน้าฝูงได้
The instinct to protect their Alpha's too strong.สัญชาตญาณในการปกป้องหัวหน้าฝูง\ ของพวกเขาแข็งแกร่งมากเกินไป
We have a new Packmaster.เราได้หัวหน้าฝูงคนใหม่แล้ว
To J.D., Packmaster of Shreveport.แด่ เจดี หัวหน้าฝูงแห่งชีพพอร์ท
There's the squad leader. I'm gonna take him out.นั้นมันหัวหน้าฝูงมัน ต้องเก็บมัน
Name's Herveaux. Packmaster, Shreveport.เฮอร์โวค หัวหน้าฝูงชีฟพอร์ต
And I'm my own wolf. And I'm your packmaster.เป็นเจ้าของฝูง และเป็นหัวหน้าฝูงของแก
I'm air born mission commander...ผมเป็นหัวหน้าฝูงบินอากาศ
I think they're voting on a new head of the syndicate.มันกำลังโหวตเลือกหัวหน้าฝูงตัวใหม่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หัวหน้าฝูง
Back to top