ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หัวหน้าทัพ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หัวหน้าทัพ*, -หัวหน้าทัพ-

หัวหน้าทัพ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หัวหน้าทัพ (n.) commander-in-chief See also: army leader, general Syn. นายทัพ, ผู้นำทัพ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Chief of assault team, Jochensu. I came here to see you, your highness.หัวหน้าทัพหน้า โจเชินซู ขอพบองค์ชาย
I remember you, now. Chief of assault team, Jochensu.ข้าจำได้แล้ว หัวหน้าทัพหน้า โจเชินซู

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หัวหน้าทัพ
Back to top