ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หัวปลี

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หัวปลี*, -หัวปลี-

หัวปลี ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หัวปลี (n.) banana blossom See also: bud end of a flowering banana stalk (used as a vegetable), edible inflorescence of a banana plat

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หัวปลี
Back to top