ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หัดยืน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หัดยืน*, -หัดยืน-

หัดยืน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หัดยืน (v.) train an infant to stand See also: practise standing, teach an infant to stand, begin to stand, learn to stand on one´s feet Syn. สอนยืน, เริ่มยืน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You should... straighten your back, too.แล้วคุณก็ควร... หัดยืนหลังให้มันตรงๆ ด้วย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หัดยืน
Back to top