ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หักงบประมาณ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หักงบประมาณ*, -หักงบประมาณ-

หักงบประมาณ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หักงบประมาณ (v.) cut the budget See also: slash the budget Syn. ตัดงบ, หักงบ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หักงบประมาณ
Back to top