ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หักงบ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หักงบ*, -หักงบ-

หักงบ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หักงบ (v.) cut the budget See also: slash the budget Syn. ตัดงบ, หักงบประมาณ
หักงบประมาณ (v.) cut the budget See also: slash the budget Syn. ตัดงบ, หักงบ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หักงบ
Back to top