ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หลังรับประทานอาหาร

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หลังรับประทานอาหาร*, -หลังรับประทานอาหาร-

หลังรับประทานอาหาร ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หลังรับประทานอาหาร (adj.) post-meal See also: after meal Ops. ก่อนอาหาร
หลังรับประทานอาหาร (adj.) post-meal See also: after meal Ops. ก่อนอาหาร
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
get down (phrv.) ลุกจากโต๊ะ (หลังรับประทานอาหาร) (เป็นคำพูดของเด็กๆ)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หลังรับประทานอาหาร
Back to top