ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หลังจากที่

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หลังจากที่*, -หลังจากที่-

หลังจากที่ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หลังจากที่ (adv.) after Syn. ภายหลังที่ Ops. ก่อนที่, ก่อนหน้าที่
English-Thai: HOPE Dictionary
apple ii(แอปเปิลทู) เป็นชื่อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลรุ่นแรกที่บริษัทแอปเปิลผลิตออกมาสู่ตลาด คอมพิวเตอร์ชุดนี้ได้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์ ในเชิงการใช้สอยอย่างมหาศาล ในวงการคอมพิวเตอร์ หลังจากที่แอปเปิล ทูออกสู่ตลาดแล้ว บริษัทแอปเปิลก็ได้ผลิตแอปเปิลทูอี (Apple IIe) และ แอปเปิล ทรี (Apple III) ตามกันออกมาอยู่ชั่วระยะหนึ่ง แล้วบริษัทแอปเปิล คอมพิวเตอร์ก็ตัดสินใจหยุดผลิตชุดแอปเปิล ทรี หันมาผลิตชุดแมคอินทอช ซึ่งมีส่วนแบ่งการตลาดสูงมากในปัจจุบัน
incremental back upการสำรองเพิ่มขึ้นหมายถึง กระบวนการของการคัดลอกแฟ้มข้อมูล ซึ่งเพิ่งสร้างเสร็จใหม่ ๆ หรือไม่ก็เป็นแฟ้มที่ปรับปรุงขึ้นใหม่ หลังจากที่ได้คัดลอกทำสำรองไปแล้วชุดหนึ่ง
cold bootเปิดเครื่องใหม่หมายถึง การเปิดสวิตช์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อเริ่มใช้งานใหม่ หลังจากที่ปิดสวิตช์แล้ว ดู warm boot เปรียบเทียบ
deselectยกเลิกการเลือกหมายถึง การสั่งยกเลิกคำสั่งที่ " เลือก " (select) ไว้ เช่น หากเปลี่ยนใจหลังจากที่ได้ "กำหนด" หรือ " เลือก" ไปแล้ว เช่น สั่งเลือกแฟ้มข้อมูลจำนวนหนึ่งไว้ แล้วเกิดเปลี่ยนใจ อยากจะยกเลิก ในระบบวินโดว์ จะมีปุ่ม deselect ให้เลือกกดได้เมื่อต้องการ เหมือนกด Cancel ดู select ประกอบ
execute(เอค'ซะคิวทฺ) vt. ปฎิบัติ,บริหาร,ประหารชีวิต,บังคับตามกฎหมาย., See also: executable adj. executer n. กระทำการหมายถึง การที่เครื่องคอมพิวเตอร์ลงมือกระทำการตามคำสั่งในโปรแกรม หลังจากที่มีการแปลโปรแกรมนั้น (compile) ออกเป็นภาษาเครื่อง (machine language) แล้วดู compile และ machine language ประกอบ
exit(เอค'ซิท,เอค'ซิท) n. ทางออก,ประตูฉุกเฉิน,การจากไป,การลงจากเวที,การตาย. vi. ออกไป,จากไป,ลงจากเวที,ตาย. -make one's exit ออกไป,จากไป, Syn. outlet, ออกทางออกหมายถึงคำสั่งที่ผู้ใช้โปรแกรมใช้ เมื่อต้องการหยุดหรือเลิกใช้โปรแกรมนั้นเพื่อกลับออกไปสู่ระบบปฏิบัติการ (operating systems) หลังจากที่ใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้ว โปรแกรมต่าง ๆ ของแมคอินทอชมักจะใช้คำว่า Quit แทน ซึ่งก็มีความหมายเหมือนกัน ในระบบวินโดว์ของพีซี ทุกโปรแกรมจะมีคำสั่งนี้ไว้ให้เลือกใต้เมนู File ซึ่งเป็นคำสั่งกลับออกไปยังระบบวินโดว์นั้นเอง
maiden voyagen. การเดินทางหรือเดินเรือครั้งแรกหลังจากที่สร้างเสร็จ
program windowหมายถึง วินโดว์ที่มองเห็นบนจอภาพหลังจากที่กดเมาส์สั่งเริ่มโปรแกรม ถ้าหากต้องการจะใช้โปรแกรมนั้น ต้องใช้คำสั่ง FILE...new หรือ open จะทำให้เห็นวินโดว์ใหม่เรียกว่า วินโดว์เอกสาร (document window) แล้วจึงจะเริ่มทำงานได้มีความหมายเหมือน application windowดู document window เปรียบเทียบ
subsequent(ซับ'ซะเควินทฺ) adj. ภายหลัง,ซึ่งตามมา,ต่อมา,ครั้นแล้ว,หลังจากที่,ก็., See also: subsequently adv., Syn. following
ibm xtไอบีเอ็ม เอ็กซ์ทีเป็นชื่อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ที่บริษัทไอบีเอ็มพัฒนาหลังจากที่ผลิตพีซีแล้วเป็นไมโครคอมพิวเตอร์เครื่องแรกที่มีฮาร์ดดิสก์ (hard disk) อยู่ในตัวเครื่องเลย (ไม่แยกออกต่างหากจากตัวเครื่องแบบแต่ก่อน) คำว่า XT ย่อมาจาก extended technology ซึ่งก็แปลว่าเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนั่งเอง บริษัทไอบีเอ็มผลิต XT หลังจาก PC แล้วต่อไปก็ผลิต AT ดู IBM AT ประกอบ
ok buttonปุ่มตกลงหมายถึง ช่องสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ มีตัวอักษร OK อยู่ข้างใน มักจะปรากฏให้เห็นในกรอบสนทนา (dialog box) ในระบบวินโดว์ ถ้ากดปุ่มนี้ ก็เท่ากับเป็นคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ลงมือปฏิบัติตามคำสั่งที่กำหนดไว้ในกรอบสนทนา หลังจากที่เลือกหรือกำหนดตัวเลขบางตัวตามที่ต้องการได้แล้ว ปุ่มนี้มักจะมีคู่มากับปุ่ม Cancel เพราะถ้าไม่ต้องการให้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติ ก็กดปุ่ม Cancel แทน OK (ใช้ในแมคอินทอชด้วย)
refresh rateอัตราการทำใหม่หมายถึง อัตราความเร็วที่เครื่องสามารถจะสร้างภาพใหม่ หลังจากที่ได้รับข้อมูลเพิ่มขึ้นหรือมีการแก้ไขเพิ่มเติม เมื่อมีการสร้างภาพใดภาพหนึ่งไปแล้ว หากมีการแก้ไขหรือย้าย จอภาพจะต้องสร้างภาพใหม่ทุกครั้ง ในการสร้างภาพใหม่นี้ ยิ่งทำได้เร็วเท่าใดยิ่งดี อัตราความช้า/เร็ว ของการสร้างภาพใหม่นี้ขึ้นกับคุณภาพของจอด้วย
screen saverโปรแกรมรักษาจอภาพหมายถึง โปรแกรมพิเศษที่จัดให้จอภาพมีภาพที่เคลื่อนไหวได้มาแทนงานที่กำลังทำ ทั้งนี้เพราะการปล่อยให้จอภาพแสดงภาพใดภาพหนึ่งนานเกินไป จอจะมีรอยไหม้ (burn in) รอยนี้จะติดอยู่ตลอดไป ลบออกไม่ได้ บางทีอาจทำให้จอมืดไปเลยก็ได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อขยับเมาส์ หรือแตะที่แป้นพิมพ์แป้นใดแป้นหนึ่ง ข้อความหรือภาพบนจอที่เคลื่อนไหวอยู่ ก็จะหายไป และกลับเป็นเหมือนเดิม ในระบบวินโดว์ คำสั่งกำหนดเรื่อง screen saver ว่าจะใช้ภาพใด เคลื่อนไหวช้าเร็วเพียงใดจะอยู่ในเรื่องของ " Desktop " (กดที่สัญรูป Control Panel) จะมีภาพจากระบบวินโดว์มาให้เลือกหลายภาพ เมื่อเลือกแล้ว ภาพเหล่านี้จะปรากฏบนจอเองโดยอัตโนมัติ หลังจากที่หยุดใช้เมาส์หรือกดแป้นพิมพ์ประมาณ 2-3 นาที (กำหนดเองได้)
English-Thai: Nontri Dictionary
posthumous(adj) ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่เจ้าของตายแล้ว
subsequent(adj) ก็,ตามมา,ภายหลัง,หลังจากที่,ครั้นแล้ว
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Crude Oilน้ำมันดิบน้ำมันดิบที่ผลิตขึ้นมาจากแหล่ง หลังจากที่แยกเอาก๊าซที่ปนอยู่ออกแล้ว และส่งเข้ากระบวนการกลั่นต่อไป [ปิโตรเลี่ยม]
diastolic pressureความดันไดแอสโทลิก, ความดันระยะหัวใจคลายตัว, ความดันเลือดในขณะที่หัวใจคลายตัว หลังจากที่หัวใจบีบตัวเพื่อสูบฉีดโลหิตออกไปเลี้ยงร่างกายแล้ว  ความดันเลือดขณะหัวใจคลายตัวมีค่าน้อยกว่าความดันเลือดระยะหัวใจบีบตัว [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Rebound resilienceการกระเด้งกระดอน หมายถึง ความสามารถในการกลับคืนสู่รูปร่างตั้งต้นได้อย่างรวดเร็วภายหลังจากที่ยาง เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างอย่างชั่วคราว [เทคโนโลยียาง]
Unrecoverable Volumesปริมาณน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติที่ประมาณได้ปริมาณน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติที่ประมาณได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งว่าจะเหลืออยู่ในแหล่งกักเก็บหลังจากที่หยุดผลิตไปแล้ว เนื่องจากไม่สามารถผลิตได้โดยเทคโนโลย ีและสภาพเศรษฐกิจที่คาดการณ์ได้ ณ เวลานั้น [ปิโตรเลี่ยม]
Wellhead Pressureความดันของของไหลที่ปากหลุมหลังจากที่มีการปิดหลุมการปิดหลุม (Shut-in) ในระยะเวลาหนึ่ง โดยทั่วไปเป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง ระดับความดันที่ปากหลุมจะอ่านได้จากเครื่องวัด (gauge) ที่ wellhead [ปิโตรเลี่ยม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
at which (conj.) หลังจากที่ Syn. upon which
upon which (conj.) หลังจากที่ Syn. at which
whereupon (conj.) หลังจากที่ Syn. at which, upon which
clinch (vt.) ตัดสินใจ (หลังจากที่พิจารณาอย่างมาก)
fizzle out (phrv.) ล้มเหลว (หลังจากที่เริ่มต้นมาอย่างดี) (คำไม่เป็นทางการ) See also: จบลงด้วยการล้มเหลว
hindsight (n.) การเข้าใจถึงปัญหาหลังจากที่เหตุการณ์ได้เกิดขึ้นแล้ว
subtractive (adj.) ซึ่งเป็นสีที่เหลืออยู่หลังจากที่สีอื่นถูกดูดกลืนไปหมด (ทางฟิสิกส์)
thaw (n.) การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหลังจากที่ไม่เป็นมิตรกันมาก่อน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Finally, you have decided to tie the knot after 7 long yearsในที่สุดคุณก็ตัดสินใจที่จะแต่งงานซะที หลังจากที่คบกันมายาวนาน 7 ปี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh, about five minutes ago, actually after I endured blistering winds, scorching desert...โอ้, ห้านาทีเอง, จริง ๆ หลังจากที่ ผมได้ฝ่าพายุ อันรุนแรง ทะเลทรายอันเร่าร้อน
However, after Sangmin's grandpa's death,แต่ถึงยังไง หลังจากที่ ปู่ของซังมินตาย
Give me one good reason why I would hurt you, especially then, 10 minutes after my ex-wife jumps off a balcony in her bathrobe?ตอบเหตุผลที่ดีสักข้อกับผมมาสิ ทำไมผมต้องทำร้ายคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้ว 10 หลังจากที่ อดีตภรรยาผมกระโดดระเบียงฆ่าตัวตายด้วยเสื้อคลุมอาบน้ำของเธอ
Anna won't speak to me, you know, after I balked at the whole moving in together thing.แอนนาไม่ต้องการพูดกับฉัน อย่างที่นายรู้ หลังจากที่ ฉันทำผิดพลาดเรื่องการย้ายไปอยู่ด้วยกัน
Uh, well, after Stanford,เออ หลังจากที่ สแตนฟอร์ด
Pinpointing the time of death closely is hard, but it's possible that Mina's death could have occurred after Cullen left.แต่เมื่อตอนที่ คอลเลน ออกไป มีน่ายังมีชีวิตอยู่น่ะ ตำแหน่งของเวลาการตาย คงไม่เกิดขึ้นทันที แต่... มันเป็นไปได้ที่มีน่าจะตาย หลังจากที่ คอลเลนกลับออกไปแล้ว
Gonna make a left after a big red mailbox.จะ ทำให้ ด้านซ้าย หลังจากที่ กล่องจดหมาย สีแดงขนาดใหญ่
You probably thought it wasn't safe to keep in your room, especially after that whole incident with Spencer's gun.นายแค่คิดว่า มันไม่ปลอดภัยที่จะเก็บ ไว้ในห้องของนาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลังจากที่ เหตุการณ์นั้นได้เกิดขึ้น
The hair I found? No cuticle or cortex.อาจเป็นไปได้ว่า หลังจากที่ JFK ถูกยิง
Apparently, after Van Nuys...ดูเหมือนว่า หลังจากที่ แวน ไนส์...
Kevin can only have sex in bed, in the dark, under the covers, only after we have showered separately.Kevin นอนกับชั้นได้แค่ บนเตียง มืดๆ ใต้ผ้าห่ม หลังจากที่ เราอาบน้ำเสร็จเท่านั้น คนละครังด้วย
My contact at DCRI tracked one of Doyle's aliases leaving France the day after Jeremy's murder.คนรู้จักของฉันที่ DCRI เจอเพื่อนคนหนึ่งของ Doyle ออกจากฝรั่งเสธ หลังจากที่ เจเรอมี่ถูกฆ่าหนี่งวัน
I'll be there later, after I take care of my business.เดี๋ยวผมตามไป หลังจากที่ จัดการธุระอะไรซักหน่อย
Honestly, after what happened between them,จริงๆแล้ว หลังจากที่ พวกเขามีเรื่องกัน
If you people had been doing your jobs, you'd have made sure the little psychopath stayed locked up after holding us all hostage at gunpoint.ถ้าคนของพวกคุณจะ ทำหน้าที่ได้ดีกว่านี้ คุณต้องการได้ทำให้แน่ใจว่า \ โรคจิตเล็ก ๆ น้อย ๆ ยังต้องถูกกักขังอยู่ หลังจากที่ จับเราทั้งหมดเป็นตัวประกันด้วยปืน
Why did you text Shane Mathers, yesterday, just hours after the body was found?ทำไมคุณถึงส่ง ข้อความถึง เชน เมทเเธอร์ เมื่อวานนี้ หลังจากที่ ที่พบศพ เพียงชั่วโมงเดียว
Turned into $20 million after Sherman torpedoed her company with her admission.เปลี่ยน เป็นเงิน 20 ล้าน หลังจากที่ เชอร์แมน ดึงเงินมาจากบริษัท ของเธอเอง ด้วยการรับสารภาพ
And then, after we made over Rachel,และหลังจากนั้น หลังจากที่ เราแปลงโฉมเรเชลเรียบร้อย
Fair enough. Though I do happen to know your little secret about your time in appalachia.ก็แฟร์ดีนะ หลังจากที่ ฉันได้รู้ ความลับเล็กน้อยของนายน่ะ
Are you still angry with him after he... what he did?ท่านหญิงยังโกรธมันไหม หลังจากที่ ... สิ่งที่มันทำ
After Ms. Crowley's driver dropped her at home, her phone was switched off, and we lost contact.หลังจากที่ คนขับรถของเธอ ส่งเธอที่บ้าน โทรศัพท์ของเธอถูกปิด และเราไม่สามารถติดต่อเธอได้
After I ran away,หลังจากที่ ฉันหนีออกไป
After Shizuko killed herself, Dr. Ikuma took Sadako with him.หลังจากที่ ชิซูโกะ ฆ่าตัวตาย, ดร.อิคูมะ พา ซาดาโกะ ไปกับเขา.
Since Dong Joo came,หลังจากที่ ดงจู เข้ามานี่
Not after the senator's murder.หลังจากที่ ท่าน สว. ถูกฆ่าแล้ว
And my motives used to be so pure.หลังจากที่ ประหนึ่งว่า "ช่วย" แซมแล้ว ฉันก็กลับสวรรค์
After awhile, hair will start to get knottedหลังจากที่ ผมเริ่มจะมัดกันเป็นปม
After everything you have taken from us?หลังจากที่ พวกนายเอาทุกอย่างไปจากเรา
The minute they came out of hyperspace.หลังจากที่ พวกเค้าออกจาก ไฮเปอร์สเปค
A lot of money. A lot of dead meat.หลังจากที่ สูญเสียไปมากมาย ทั้งเงินทั้งลูกสมุน
Right after she showed.หลังจากที่ เธอปรากฏตัว
Was it after breaking up with me?หลังจากที่ เธอเลิกกับฉันเหรอ?
And by the time we took Verdun... the Omega was gone.หลังจากที่ เราชนะที่เวอร์ดัน โอเมก้าก็จากไปแล้ว โอเค
After which... we closed body.หลังจากที่ เราปิดร่างกาย
After we got that guy to the infirmary,หลังจากที่ เราพาหมอนั่นไปส่ง
Once you, uh, find the right man, give Sean a ring.หลังจากที่ เอ่อ ลูกตามหาตัวคนทำผิดได้ถูกคน แล้วให้ฌอนทรมานร่างกาย
After, Li Mu Bai and I went through a lot together.หลังจากที่ ไล มู ไบและฉันได้เผชิญกับหลายสิ่งหลายอย่างมาด้วยกัน
After a while, I stopped trying to escape.หลังจากที่, ชั้นหยุดที่จะพยายามหลบหนี
After the "Gambit" went down, dad and I both made it to the life raft.หลังจากที่"แกมบิท"จมลง พ่อกับผมเราทั้งคู่ทพแพชูชีพ
It wasn't enough that he caused his victims pain and suffering, it extended to their parents as well?หลังจากที่/Nพวกเธอโทรบอกลา เขาทำให้เหยื่อเจ็บปวดและทรมาณ/Nยังไม่พอ แต่มันยังแผ่ไปถึงพ่อแม่ของเธอด้วย/Nใช่ไหม

หลังจากที่ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
後天的[こうてんてき, koutenteki] Thai: สิ่งที่เกิดภายหลังจากที่ถือกำเนิดมา English: a posteriori

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หลังจากที่
Back to top