ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หลักทรัพย์ค้ำประกัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หลักทรัพย์ค้ำประกัน*, -หลักทรัพย์ค้ำประกัน-

หลักทรัพย์ค้ำประกัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หลักทรัพย์ค้ำประกัน (n.) collateral See also: mortgage securities
หลักทรัพย์ค้ำประกัน (n.) collateral See also: mortgage securities
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Money marketตลาดเงิน ตลาดเงินคือตลาดที่มีการระดมเงินทุนและการให้สินเชื่อระยะสั้นไม่เกิน 1 ปี การโอนเงิน การซื้อขายหลักทรัพย์ทางการเงินที่มีอายุการไถ่ถอนระยะสั้น เช่น ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงินและตั๋วเงินคลัง เป็นต้น เป็นที่รวมกลไกทั้งหลายที่ทำให้การหมุนเวียนของเงินทุนระยะสั้นเป็นไปด้วยดี อันได้แก่ การจัดหาเงินทุนเพื่อการประกอบการของธุรกิจ การให้สินเชื่อแก่บุคคลและการจัดหาเงินทุนระยะสั้นให้แก่ภาครัฐบาล แบ่งเป็น 1. ตลาดเงินในระบบ ซึ่งประกอบด้วยสถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุนและหลักทรัพย์และธนาคารกลาง กิจกรรมสำคัญในตลาดเงินในระบบ ได้แก่ การกู้ยืม ระหว่างธนาคารด้วยกันเอง (Inter-bank loan หรือ Call loan) ระยะเวลาตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป การกู้ โดยตรงหรือเบิกเกินบัญชี (Loan and overdraw) โดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกันการกู้โดยขายตราสาร ทางการเงิน ตั๋วเงินคลัง ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตราสารการค้า ตลอดจนตราสารที่ธนาคารรับรอง 2. ตลาดเงินนอกระบบ ซึ่งไม่มีกฎหมายรองรับสถานภาพ กิจกรรมที่สำคัญได้แก่ การให้กู้ การเล่นแชร์ 3. การขายฝาก ฯลฯ ตลาดเงินนอกระบบยังมีบทบาทมากในประเทศกำลังพัฒนา [ตลาดทุน]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The kinds that let you write the agreement to give up your body.ฉันจะไปกู้เงิน โดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันได้หรือเปล่า? ก็มีแต่พวกปล่อยเงินกู้นอกระบบนั่นแหละ
A short time ago, we had a little disagreement over collateral.เมื่อสักครู่ที่ผ่านมา เรามีความขัดแย้งกันเล็กน้อย เรื่องหลักทรัพย์ค้ำประกัน
It seems to me the problem is Manager Asano. I'm responsible too since I followed the Manager's order.สินเชื่อที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ที่ธนาคารให้โดยพิจารณาบนพื้นฐานของความเชื่อมั่น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หลักทรัพย์ค้ำประกัน
Back to top